Navigering

 

 

Dagordning Regionfullmäktige 2023-04-2518412023-04-24 10:45:02Regionfullmäktige 25 april 2023 Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2194 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD 394https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12893http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2194, ARBGRP583-382524020-219401 Dagordning Regionfullmäktige 2023-04-25.pdf2023-04-23T22:00:00Z
Tillkännagivande 2023-04-2518422023-04-24 10:45:04Regionfullmäktige sammanträder tisdag den 25 april 2023 i Sessionssalen, Regionhuset, Luleå Efter inledande procedurfrågor står följande på dagordningen 39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12916http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2233, ARBGRP583-382524020-2233Tillkännagivande 2023-04-25.pdf2023-04-23T22:00:00Z
18 b Fråga 1 Kiruna sjukhus innehåll68482023-04-18 09:55:01Under senare delen av 2022 så pågick en diskussion mellan Kiruna kommunledning och regionen, inte minst när det gäller sjukhusets framtida placering, men även avseende innehåll 21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12915http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2227, ARBGRP583-382524020-222718 b Fråga 1 Kiruna sjukhus innehåll.pdf2023-04-17T22:00:00Z
23 b Interpellation 7-2023 om majoritetens första 100 dagar69132023-04-18 10:00:02Regionfullmäktigegruppen linda.frohm@norrbotten.se Norrbotten 13 april -2023 Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Anders Öberg 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12910http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2232, ARBGRP583-382524020-223223 b Interpellation 7-2023 om majoritetens första 100 dagar.pdf2023-04-18T00:00:00Z
12 a Patientnämndens årsrapport 2022 - RS beslut 2023-04-05 § 5967632023-04-18 09:14:40PROTOKOLL Regionstyrelsen 5 april 2023 Sida 19 (54) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna patientnämndens 372https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12908http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2223, ARBGRP583-382524020-222312 a Patientnämndens årsrapport 2022 - RS beslut 2023-04-05 § 59.pdf2023-04-18T00:00:00Z
22 b Interpellation 6 patientsäkerhet mellan stolarna69122023-04-12 12:12:34IVO genomförde under 2020–2021 en granskning av den medicinska vården på SÄBO bl.a. i Jokkmokks Kommun, som huvudsakligen var kopplad till vården av patienter som insjuknat i 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12911http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2231, ARBGRP583-382524020-223122 b Interpellation 6 patientsäkerhet mellan stolarna.pdf2023-04-18T00:00:00Z
16 Redovisning av motioner per mars 2023 - RS beslut 2023-04-05 § 5668472023-04-18 09:24:35PROTOKOLL Regionstyrelsen 5 april 2023 Sida 11 (54) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen beslutar att lämna följande information till regionfullmäktige 21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12906http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2226, ARBGRP583-382524020-222616 Redovisning av motioner per mars 2023 - RS beslut 2023-04-05 § 56.pdf2023-04-18T00:00:00Z
Motion 8-2023 om förmåner för pensionerade medarbetare och en personalpool bestående av pensionerad och tidigare regionanställd personal69872023-04-18 07:40:01Från Sjukvårdspartiets sida instämmer vi i mångt och mycket med de ansträngningar och åtgärder som avser kompetensförsörjning rent allmänt och specifika åtgärder 14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12890http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2209, ARBGRP583-382524020-2209Motion 8-2023 om förmåner för pensionerade medarbetare och en personalpool bestående av pensionerad och tidigare regionanställd personal.pdf2023-04-17T22:00:00Z
14 Egenavgifter läkemedel för flyktingar som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (1)68202023-03-23 13:29:29PROTOKOLL Regionstyrelsen 16 mars 2023 Sida 32 (56) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-213, 0.3 § 43 Egenavgifter läkemedel för flyktingar som 374https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12904http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2222, ARBGRP583-382524020-222214 Egenavgifter läkemedel för flyktingar som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (1).pdf2023-04-18T00:00:00Z
13 c RUN beslut 2023-02-28 § 34 - Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 (2)58542023-03-07 09:34:57PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden Sida 44 (48) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige godkänner regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 377https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2167, ARBGRP583-382524020-216713 c RUN beslut 2023-02-28 § 34 - Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 (2).pdf2023-04-18T00:00:00Z
10 a Revisionsberättelse RN -22 signerad (1)18462023-04-18 09:01:16Till Regionfullmäktige i Region Norrbotten, org nr 232100-0230 Revisionsberättelse för år 2022 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i 375https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12902http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2215, ARBGRP583-382524020-221510 a Revisionsberättelse RN -22 signerad (1).pdf2023-04-18T00:00:00Z
08 a Uppdatering av riktlinje mot mutor, korruption och jäv - RS beslut 2023-04-05 § 5718442023-04-18 08:28:27PROTOKOLL Regionstyrelsen 5 april 2023 Sida 13 (54) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa uppdaterad 380https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12896http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2213, ARBGRP583-382524020-221308 a Uppdatering av riktlinje mot mutor, korruption och jäv - RS beslut 2023-04-05 § 57.pdf2023-04-18T00:00:00Z
20 b Interpellation 4 - Kiruna sjukhus68952023-04-18 10:00:02Regionfullmäktigegruppen linda.frohm@norrbotten.se Norrbotten 4 april -2023 Interpellation – Angående utvecklingen av Kiruna Nya sjukhus Med anledning av det vill Kirunas 20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12913http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2229, ARBGRP583-382524020-222920 b Interpellation 4 - Kiruna sjukhus.pdf2023-04-18T00:00:00Z
Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning46292023-04-18 09:40:04Styrande regeldokument | Riktlinje Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2118 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Godkänt datum 16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12561http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2118, ARBGRP583-382524020-211807 b Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning - bilaga.pdf2023-04-17T22:00:00Z
Riktlinje mot mutor, korruption och jäv102712023-05-02 08:45:01Styrande regeldokument | Riktlinje Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP726-1684172574-33 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 508https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf12805http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP726-1684172574-33, ARBGRP726-1684172574-33Riktlinje mot mutor, korruption och jäv.pdf2023-05-01T22:00:00Z2023-05-01T22:00:00Z
19 b Fråga 2 Kiruna sjukhus68492023-04-18 09:55:01Under senare delen av 2022 så pågick en diskussion mellan Kiruna kommunledning och regionen, inte minst när det gäller sjukhusets framtida placering, men även avseende innehåll 16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12914http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2228, ARBGRP583-382524020-222819 b Fråga 2 Kiruna sjukhus.pdf2023-04-17T22:00:00Z
21 b Interpellation 5 tandvården (2)69112023-04-11 08:22:59Det har i media framkommit att Samtidigt kommer oroande signaler från verksamheterna där man kris inom tandvården i Norrbotten som vi inte man en jämlik tandvård för alla 13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12912http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2230, ARBGRP583-382524020-223021 b Interpellation 5 tandvården (2).pdf2023-04-18T00:00:00Z
10 b Bilaga 1 - Revisorernas redogörelse RN -2259372023-04-14 07:52:56I den representativa demokratin utkräver medborgarna ansvar vid val till regionfullmäktige Regionfullmäktige utkräver sedan, genom en årlig process, ansvar av styrelse, beredningar 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12901http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2216, ARBGRP583-382524020-221610 b Bilaga 1 - Revisorernas redogörelse RN -22.pdf2023-04-18T00:00:00Z
09 a Årsredovisning Region Norrbotten 2022 - Protokollsutdrag Regionstyrelsens beslut 2023-03-16 § 4718452023-03-23 14:32:39PROTOKOLL Regionstyrelsen 16 mars 2023 Sida 45 (56) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-213, 0.3 § 47 Årsredovisning Region Norrbotten 2022 Dnr 457https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12895http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2214, ARBGRP583-382524020-221409 a Årsredovisning Region Norrbotten 2022 - Protokollsutdrag Regionstyrelsens beslut 2023-03-16 § 47.pdf2023-04-18T00:00:00Z
15 Åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen till hälso- och jsukvården - RS beslut 2023-04-05 § 6268222023-04-18 09:23:11PROTOKOLL Regionstyrelsen 5 april 2023 Sida 26 (54) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Förslag med aktiviteter ska redovisas till styrelsen senast september 2023 387https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12907http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2225, ARBGRP583-382524020-222515 Åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen till hälso- och jsukvården - RS beslut 2023-04-05 § 62.pdf2023-04-18T00:00:00Z
10 c Bilaga 2 - Förteckning sakkunnigas rapporter 202260262023-03-29 07:19:06Revisorerna Förteckning över de sakkunnigas rapporter Bilaga till revisionsberättelse Region Norrbotten 2022 • Revisionsrapport ”Granskning av förskrivning av läkemedel 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12900http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2217, ARBGRP583-382524020-221710 c Bilaga 2 - Förteckning sakkunnigas rapporter 2022.pdf2023-04-18T00:00:00Z
Motion 7-2023 om Region Norrbotten som en attraktiv arbetsgivare med rättvisa löner69402023-04-18 07:40:01Postadress Telefon Bankgiro Webbsida Organisationsnummer: Drottningg Det är mycket viktigt att Region Norrbotten är en attraktiv arbetsgivare för att säkra nuvarande och framtida 32https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12891http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2208, ARBGRP583-382524020-2208Motion 7-2023 om Region Norrbotten som en attraktiv arbetsgivare med rättvisa löner.pdf2023-04-18T00:00:00Z
Motion 9-2023 om jourverksamhet till psykiatrin i Piteå69952023-04-18 07:40:02Psykiatrin vid Sunderby sjukhus primära upptagningsområde är Luleå, Boden Haparanda, men utökas från kl. 17.00 till kl. 08.00 nästkommande vardag samt helger med områdena Piteå 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12889http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2210, ARBGRP583-382524020-2210Motion 9-2023 om jourverksamhet till psykiatrin i Piteå.pdf2023-04-17T22:00:00Z
Patientnämndens årsberättelse 2022107252023-04-18 09:30:04Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (34) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2145 3.0 PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 542https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12737http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2145, ARBGRP583-382524020-214512 c Patientnämndens årsberättelse 2022.pdf2023-04-17T22:00:00Z
Regionfullmäktiges protokoll 2023-04-2586482023-04-26 12:48:14PROTOKOLL Regionfullmäktige 25 april 2023 Sida 1 (46) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Sammanträdesdatum: 2023-04-25 Tid: 10.08 – 16.31 Plats: Sessionssalen 900https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionensprotokoll/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12956http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP757-2093665656-226, ARBGRP757-2093665656-226Regionfullmäktiges protokoll 2023-04-25.pdf2023-05-02T00:00:00Z
07 a Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning18432023-03-23 12:15:25PROTOKOLL Regionstyrelsen 16 mars 2023 Sida 14 (56) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-213, 0.3 § 37 Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12909http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2212, ARBGRP583-382524020-221207 a Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning.pdf2023-04-18T00:00:00Z
09 d Årsredovisning Region Norrbotten 2022107242023-03-14 06:36:11GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-1114 1.01.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2023-03-09 Jan Öström Elisabeth Persson Stål 629https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12724http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2140, ARBGRP583-382524020-214009 d Årsredovisning Region Norrbotten 2022.pdf2023-04-18T00:00:00Z
10 f Bilaga 5 - Revisionsberättelse KSA67472023-03-28 14:38:16REVISIONSBERÄTTELSE 1 (2) Revisorerna i KSA 2023-03-28 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av förbundsstyrelsen 20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12897http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2220, ARBGRP583-382524020-222010 f Bilaga 5 - Revisionsberättelse KSA.pdf2023-04-18T00:00:00Z
12 b Protokollsutdrag Patientnämndens beslut 2023-02-09 § 7 - Patientnämndens årsrapport 2022107272023-03-14 12:03:23PROTOKOLL Patientnämnden Sida 9 (13 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Patientnämnden godkänner patientnämndens årsberättelse 2022 med Marias ändring enligt nedan 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12732http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2144, ARBGRP583-382524020-214412 b Protokollsutdrag Patientnämndens beslut 2023-02-09 § 7 - Patientnämndens årsrapport 2022.pdf2023-04-18T00:00:00Z
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022103452023-04-18 09:35:03Redovisande dokument | Ärende Sida 1 (50) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2169 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 400https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12825http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2169, ARBGRP583-382524020-216913 b Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 - bilaga.pdf2023-04-17T22:00:00Z

Söker efter resultat...